Hãng Sigma Aldrich cung cấp một loạt các sản phẩm chất lượng cao cho kết quả chính xác, hiệu quả trong nhiều ứng dụng phân tích, bao gồm HP...

Hoá chất Sigma Aldrich- Phân tích và sắc ký

γ-Cyclodextrin ≥98% sigma

Hãng Sigma Aldrich cung cấp một loạt các sản phẩm chất lượng cao cho kết quả chính xác, hiệu quả trong nhiều ứng dụng phân tích, bao gồm HPLC, GC, chuẩn độ Karl Fischer, phân tích nguyên tố, phân tích cổ điển, giám sát không khí, phân tích thực phẩm và nước giải khát. Sigma Aldrich cũng cung cấp đầy đủ các thiết bị an toàn.

Một số hoá chất chuẩn ACS: 


33209 Acetic acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%


320145 Ammonium hydroxide solution ACS reagent, 28.0-30.0% NH3 basis


221228 Ammonium hydroxide solution ACS reagent, 28.0-30.0% NH3 basis


31146 Boric acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%


399388 Formic acid ACS reagent, 88-91% Green Alternative


398098 Hydriodic acid contains no stabilizer, ACS reagent, 55%


248649 Hydriodic acid contains ≤1.5% hypophosphorous acid as stabilizer, ACS reagent, ≥47.0%

438065 Hydrobromic acid ACS reagent, 48%


244260 Hydrobromic acid ACS reagent, 48%


320331 Hydrochloric acid ACS reagent, 37%


258148 Hydrochloric acid ACS reagent, 37%


30721 Hydrochloric acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10


30107 Hydrofluoric acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥48%


58060 Iodic acid puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (RT)


221929 Iodic acid ACS reagent, ≥99.5%


438073 Nitric acid ACS reagent, 70%


30702 Nitric acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥69%


244252 Perchloric acid ACS reagent, 70%


311413 Perchloric acid ACS reagent, 60%


77234 Perchloric acid puriss. p.a., ACS reagent, packed in coated, shock- and leak-protected glass bottle, ≥60% (T)


30755 Perchloric acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 70.0-72.0%

375810 Periodic acid ACS reagent, 99%


77310 Periodic acid puriss. p.a., ACS reagent, for oxidimetric titration, crystallized, ≥99.0% (RT)


438081 Phosphoric acid ACS reagent, ≥85 wt. % in H2O Green Alternative


30417 Phosphoric acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥85%


79613 meta-Phosphoric acid puriss. p.a., ACS reagent, ≥33.5% (T)


221473 Potassium hydroxide ACS reagent, ≥85%, pellets


221465 Sodium hydroxide ACS reagent, ≥97.0%, pellets


71690 Sodium hydroxide puriss. p.a., ACS reagent, K ≤0.02%, ≥98.0% (T), pellets


30620 Sodium hydroxide puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, pellets


258105 Sulfuric acid ACS reagent, 95.0-98.0%


Một số chuẩn cho sắc ký GC, HPLC, GC-MS


73345 Dibutylammonium acetate solution 0.5 M in H2O, for ion pair chromatography

89789 Dipropylammonium acetate solution 0.5 M in H2O, for ion pair chromatography


59510 Methanesulfonic acid for HPLC, ≥99.5% (T)


69372 Triethylammonium acetate buffer for HPLC, 0.98-1.02 M


93350 Trizma® base puriss. p.a., ≥99.7% (T)


02851 Ethanol for residue analysis 99.8 Analytical, PESTANAL®

55135 Cyclohexane - ethyl acetate 1:1 (v/v) mixture for pesticide residue analysis

LC-MS Mobile Phase Additives
73594 Ammonium acetate for mass spectrometry, eluent additive for LC-MS


LC-MS Mobile Phase Additives
70221 Ammonium formate for mass spectrometry, ≥99.0%


LC-MS Instrument Calibration
21004 Cesium iodide analytical standard for high-resolution mass spectroscopy


LC-MS Mobile Phase Additives
5.33001 Acetic acid 100% for LC-MS LiChropur®


LC-MS Mobile Phase Additives
5.33003 Ammonia solution 25% for LC-MS LiChropur®


LC-MS Mobile Phase Additives
5.33004 Ammonium acetate for LC-MS LiChropur®


LC-MS Mobile Phase Additives
5.33005 Ammonium hydrogen carbonate for LC-MS LiChropur®


LC-MS Mobile Phase Additives
5.33002 Formic acid 98% - 100% for LC-MS LiChropur®


LC-MS Instrument Calibration
43530 Reserpine Standard for LC-MS analytical standard, for LC-MS

Thông tin liên hệ: 

SBC Scientific
Hotline: 0945677929
Email: [email protected]

0 comment: